12.06.12

Η μετάφρασή μου στην Ελληνική - Jugendamt Kinderklaubehörde Übersetzung Deutsch-Griechisch
Η μετάφρασή μου στην Ελληνική


France Télévision, FRANCE3
Nachrichten vom 2. Juni 2011
Französisch mit Untertiteln
Γαλλική Τηλεόραση, ΓΑΛΛΙΑ3
Ειδήσεις από την 2. Ιουνίου 2011
Γαλλικά με υπότιτλους

Den Focus werden wir auf die unglaublichen deutschen Sorgerechtspraktiken legen,
bei Scheidung oder Umzug eines binationalen Paars
Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον στις απίστευτες γερμανικές πρακτικές σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών,
σε περίπτωση διαζυγίου ή τη μετεγκατάσταση ενός δι-εθνικού ζεύγους.

Das Land behält sich das Recht vor, Kinder im Lande zurückzuhalten
Το κράτος διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά τα παιδιά στη χώρα.

Diese Verblendung ruft Dramen hervor, wie unser Gast,
Frau Euroabgeordnete Nathalie Griesbeck erklären wird.
Αυτή η εθελοτυφλία παράγει δράματα, όπως θα μας εξηγήσει η προσκεκλημένη μας,
Ευρωβουλευτής Nathalie Griesbeck.

Der Focus von France3 zeigt nun eine sonderbare Praxis
worüber wir uns später mit der in Nancy zugeschalteten
Euroabgeordnete Nathalie Griesbeck unterhalten werden.
Το France3 επικεντρώνεται στην παράξενη πρακτική
γιά την οποία θα συζητήσουμε αργότερα με την Ευρωβουλευτή
Nathalie Griesbeck που βρίσκεται σε σύνδεση από το Nancy.

Es handelt sich um das Recht der Leibeigenschaft
das die deutsche Justiz bei binationalen Eltern anwendet.
Πρόκειται γιά το δικαίωμα στη δουλοπαροικία του οποίου
η γερμανική δικαιοσύνη κάνει χρήση, αναφορικά με δι-εθνικούς γονείς.

Sie meint dass das Wohl des Kindes darin besteht, in Deutschland zu verbleiben.
Το γερμανικό Δίκαιο πιστεύει ότι η ευημερία του παιδιού είναι να παραμείνει στη Γερμανία.

Unser Europakorrespondent hat eine Deutsch-Französische Familie getroffen,
die einfach umziehen wollte; Ihr Leben wurde zum Alptraum.
Ο Ευρωανταποκριτής μας συνάντησε μια γαλλο-γερμανική οικογένεια,
που απλά ήθελε να μετακομίσει; Η ζωή της έγινε εφιάλτης.

Der Vater von Clara und Leonie ist Franzose, die Mutter ist deutsch.
Das Leben dieser binationalen Familie kippt im Dezember 2007,
an diesem Freitag wo Nathalie ihre Töchter in Kehl,
in Deutschland abholen will… sie sind verschwunden!
Ο πατέρας των Κλάρα και Λεονή είναι Γάλλος, η μητέρα τους είναι Γερμανίδα.
Η ζωή αυτής της δι-εθνικής οικογένειας ταράσσετε το Δεκέμβριο του 2007,
εκείνη την Παρασκευή στο Kehl της Γερμανίας, που η Nathalie ήθελε να παραλάβει τις κόρες της
από τα σχολεία … είχαν εξαφανιστεί!

Ich bin völlig in Panik geraten, ich bin in den ersten Stock
zur Schulleiterin gerannt, sie war nicht da, sie ließ mich aber über
ihrer Sekretärin ausrichten, sie wußte nicht, wo meine Tochter sei.
Είχα απολύτως πανικοβληθεί, έτρεξα στον πρώτο όροφο
στη διευθύντρια του σχολείου, δεν ήταν εκεί, αλλά με ενημέρωσε
μέσω της γραμματέως της, οτι δεν ήξερε που είναι η κόρη μου.

Zur gleichen Zeit wird Leonie vom Kindergarten entführt.
Nathalie ahnt nicht dass ihr Plan nach Strassburg umzuziehen,
von Clara in der Schule enthüllt, eine ganze Maschinerie in Gang setzen wird.
Την ίδια στιγμή η Λεονή θα απαχθεί από το νηπιαγωγείο.
Η Νάταλι δεν έχει ιδέα ότι το σχέδιο της να μετακομίσει στο Στρασβούργο,
που είχε γνωστοποιηθεί στο σχολείο από την Κλάρα, θα βάλει σε κίνηση ένα ολόκληρο μηχανισμό.

Tatsächlich wurden die Mädchen vom Jugendamt einer Pflegefamilie übergeben,
vom Amt des “Kinderschutzes”. Eine Institution die Luc gut kennt.
Στην πραγματικότητα, τα κορίτσια είχαν παραδοθεί από το Jugendamt σε ανάδοχη οικογένεια,
από τον οργανισμό της «προστασίας των παιδιών». Ένα θεσμικό όργανο που ο Λιούκ γνωρίζει καλά.

Er gehört einer Elternvereinigung an, die tausende von Opfern dieser nationalistischen Politik unterstützt.
Ο Λιούκ ανήκει σε μια ένωση γονέων, που στηρίζει τα χιλιάδες θύματα αυτής της εθνικιστικής πολιτικής.

Nach Vorstellung dieser Institution muß ein in Deutschland sozialisiertes Kind dort verbleiben.
Σύμφωνα με την άποψη αυτού του θεσμικού οργάνου, ένα παιδί κοινωνικοποιημένο στη Γερμανία, πρέπει να παραμείνει εκεί.

Es ist eine sehr undurchsichtige Institution die eine politische Funktion erfüllt,
das deutsche Interesse im Bezug auf Kinder zu wahren,
indem sie die richterliche Entscheidung unmittelbar beeinflusst.
Είναι ένα δυσδιάκριτο θεσμικό όργανο το οποίο εκπληρώνει πολιτικό ρόλο,
προστατεύοντας το γερμανικό συμφέρον όσον αφορά τα παιδιά,
επηρεάζοντας άμεσα την δικαστή απόφαση.

Für Natalie und Jean-Paul bedeutet es, 6 lange Monate Martyrium,
während sie nur zwei Stunden bewachten Umgang pro Woche haben,
und die Pflicht deutsch zu sprechen.
Γιά τη Νάταλι και τον Ζαν-Πωλ αυτό σημαίνει 6 ατελείωτους μήνες μαρτυρίου,
καθώς έχουν μόνο δύο ώρες την εβδομάδα επικοινωνία με τα παιδιά υπό επίβλεψη,
και υποχρεούνται να συνομιλούν γερμανικά.

Natalie möchte uns das Haus zeigen wo ihre Töchter zurückgehalten wurden.
-Man hat sie eine echten Gehirnwäsche unterzogen
ihnen erzählt, wir, Eltern würden sie nicht lieben, dafür gesorgt,
dass sie in diese Pflegefamilie kommen.
Η Νάταλι θέλει να μας δείξει το σπίτι όπου οι κόρες τους, τέθηκαν υπό κράτηση.
-Είχαν υποβληθεί σε μια πραγματική πλύση εγκεφάλου,
τους είπαν ότι εμείς, οι γονείς, δεν τα αγαπούσαμε, οτι εμείς φροντίσαμε
να έρθουν τα παιδιά στη συγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια.

Sie waren dort, hinter dem Baum wo das Fenster ist.
Oft bin ich abends mit dem Auto vorbeigefahren. Ich dachte, vielleicht stehen sie am Fenster,
ich kann ihnen was sagen…
Ήταν εκεί, πίσω από το δέντρο εκεί που είναι το παράθυρο.
Συχνά τα βράδυα περνούσα με το αυτοκίνητο. Σκεφτόμουν, ότι ίσως στέκονται στο παράθυρο,
οτι θα μπορέσω να τα μιλήσω…

Nachdem sie ein Vermögen bei vier Anwälten
in Deutschland hinterlassen haben, verstehen die Eltern, dass ihre Kinder
so nicht wieder bekommen werden. Sie versuchen dann eine letzte Rettung.
Αφού άφησαν μια περιουσία σε τέσσερις δικηγόρους
στη Γερμανία, κατάλαβαν οι γονείς, οτι δεν πρόκειται μ΄αυτόν τον τρόπο,
να πάρουν πίσω τα παιδιά τους. Δοκιμάζουν λοιπόν μια τελευταία λύση σωτηρίας.

Der Vater nutzt die Möglichkeit eines unbewachtens Umgangs
um die nahe Grenze mit seinen Mädchen zu überqueren.
Ο πατέρας αρπάζει την ευκαιρία μιάς συνάντησης χωρίς επίβλεψη
ώστε να διασχίσει τα κοντινά σύνορα μαζί με τις κόρες του.

-Auf der Brücke angekommen… war es Zeit einen schnellen Gang zu gehen…
Als wir die halbe Strecke zurückgelegt hatten, sagte ich ihnen: geschafft,
nun sind wir in Frankreich.
-Κατά την άφιξη στη γέφυρα… ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γοργό βήμα …
Όταν είχαμε καλύψει τη μισή απόσταση, τους είπα: τα καταφέραμε,
τώρα είμαστε στη Γαλλία.

Diese Fußgängerbrücke ist tatsächlich
die rettende Brücke die uns ermöglichte… wie Deutsche zu sagen pflegen,
das “Vaterland” zu erreichen.
Αυτή η γέφυρα πεζών είναι στην πραγματικότητα
η γέφυρα σωτηρίας που κατέστησε δυνατή … όπως συνηθίζουν να λένε οι Γερμανοί,
την επιστροφή στην «πατρίδα».

-Dort sagten sie, dass wir nicht mehr
zu unseren Eltern zurück durften, weil sie verrückt seien
und deshalb versuchen könnten, uns zu schlagen.
-Εκεί μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται πιά
να ξαναγυρίσουμε στους γονείς μας, επειδή είναι τρελλοί
και γι’ αυτό ίσως να προσπαθήσουν να μας χτυπήσουν.

…Ich habe ihnen nicht geglaubt.
…Εγώ δεν τους πίστεψα.

Am gleichen Tag bei Interpol gemeldet,
werden die “Flüchtlinge” als gefährlich bezeichnet.
Την ίδια μέρα αναφέρθηκαν στην Ιντερπόλ
οι «φυγάδες», που περιγράφηκαν ως επικίνδυνοι.

Diese Beschuldigung wird von allen französischen Experten widerlegt.
Αυτή η κατηγορία θα διαψευθεί από όλους τους Γάλλους ειδικούς.

Diese Sache ist allen gut bekannt, sie ist jedoch tabu, man spricht nicht darüber.
Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους, αλλά είναι ταμπού, κανείς δεν μιλά γι’ αυτήν.

Sicher ist aber, dass die deutsche Justiz ein Doppelspiel spielt.
Αλλά σίγουρο είναι, ότι το γερμανικό δικαστικό σώμα παίζει διπλό παιχνίδι.

Ich kann jedenfalls garantieren, dass keine dieser beiden Personen
irgend eine Verhaltensstörung aufweisen, die einen Verbleib der Kinder
in ihrem Haushalt widersprechen könnte.
Μπορώ σίγουρα να εγγυηθώ ότι κανένα από τα δύο αυτά άτομα
δεν έχει μια διαταραχή συμπεριφοράς, που θα μπορούσε να καταστήσει
την παραμονή των παιδιών στο νοικοκυριό τους επικίνδυνη.

Von deutscher Seite,
war lediglich der Gerichtsdirektor bereit mit uns zu sprechen,
ohne jedoch mit einem einzigen Wort den Grund der Inobhutnahme erwähnen zu wollen.
Από γερμανικής πλευράς,
μόνο ο διευθυντής του δικαστηρίου ήταν πρόθυμος να μιλήσει με μας,
ωστόσο, χωρίς να θέλει ούτε με μία λέξη να αναφέρει το λόγο της λήψης μέριμνας.

Jean-Paul wurde wegen Kindesentführung zu 3 Monaten Haft in Deutschland verurteilt.
Ο Ζαν-Πωλ καταδικάστηκε για απαγωγή παιδιών σε 3 μήνες φυλάκιση στη Γερμανία.

Er hofft jedoch dass seine Kinder eines Tages auf beide Seiten der Europabrücke
FREI werden spielen können, Symbol der Deutsch-Französischen Freundschaft.
Ελπίζει όμως ότι τα παιδιά του μια μέρα θα μπορούν να παίζουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ
και στις δύο πλευρές της Γέφυρας της Ευρώπης, σύμβολο της γαλλο-γερμανικής φιλίας.

Guten Abend Frau Griesbeck, danke dass Sie uns zugeschaltet sind.
Sie sind Euroabgeordnete der ALE Franktion im EU Parlament.
Καλησπέρα Κυρία Griesbeck, σας ευχαριστώ που έχετε συνδεθεί μαζί μας.
Είστε Ευρωβουλευτης της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Als Mitglied des Ausschusses zivile Freiheiten und Justiz
befassen Sie sich mit solchen Problemen. Mme Griesbeck, es ist kaum zu fassen,
diese Menschen die wir soeben gesehen haben, sind nicht verrückt,
wohl aber Opfer eines Deutschen Systems?
Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης
ασχολείστε με τέτοιου είδους προβλήματα. Κυρία Γκρίσμπεκ, είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς,
αυτοί οι άνθρωποι που μόλις είδαμε, δεν είναι τρελλοί,
αλλά θύματα ενός γερμανικού συστήματος;

Ja solche Situationen sind sehr schmerzhaft, auch sehr gravierend,
vielleicht gehen sie nicht alle so weit, wie das Martyrium dass diese Familie erleidet,
die wie ich hoffe, sehr bald einen positiven Ausgang finden wird.
Ναι, τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ οδυνηρές, επίσης πολύ σοβαρές,
ίσως δεν είναι όλες τόσο τραβηγμένες, όσο το μαρτύριο που υπέστη αυτή η οικογένεια,
η οποία όπως ελπίζω, πολύ σύντομα θα βρεί θετική διέξοδο.

Es gibt sehr viele binationalen Paare, die solche Schwierigkeiten haben.
Die Europäische Union, der Ausschuss Justiz und Inneres
insbesondere auch der Petitionausschuss werden besonders oft in diesem Bezug angerufen.
Υπάρχουν πολλά δι-εθνικά ζευγάρια που έχουν τέτοιες δυσκολίες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ιδιαίτερα επίσης η Επιτροπή Αναφορών, καλούνται ιδιαιτέρως συχνά σ΄αυτόν τον τομέα.

Aber auch von den Eltern werden wir angesprochen. Ich zum Beispiel treffe immer wieder Mitbürger
die zu mir kommen, um mir darzustellen, welche Probleme sie täglich, als binationales Paar erleiden.
Αλλά καλούμαστε και από τους ίδιους τους γονείς. Συναντώ για παράδειγμα επανειλημμένα συμπολίτες
που έρχονται σε μένα, για να μου αναφέρουν ποιά προβλήματα υφίστανται καθημερινά, ως διεθνικό ζευγάρι.

Wir haben es im Europa heute mit sehr vielen solchen Fälle zu tun,
wenn auch vielleicht nicht so ganz dramatisch wie im Fall der gezeigten Familie.
Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις,
αν και ίσως όχι και τόσο δραματικές όπως στην περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας.

Europa, das sind 27 unterschiedliche nationale Gesetzgebungen
deshalb müssen wir über den Weg einer engen Zusammenarbeit,
einer verstärkten Zusammenarbeit, in die Lage versetzt werden, dieser Institution
die sich JUGENDAMT nennt, klar zu machen, dieser “Gerichtsbarkeit” des Kinderschützes
in Deutschland, dass der Standpunkt, den sie einnimmt,
mit der Wahrung der Rechte der Kindern und ihre Rechte auf einem Familienleben unvereinbar ist.
Ευρώπη, εδώ έχουμε 27 διαφορετικές εθνολογικές νομοθεσίες
Ως εκ τούτου πρέπει να πάρουμε το δρόμο της στενής συνεργασίας,
μιάς ενισχυμένης συνεργασίας, ώστε να μπορέσουμε, σ΄ αυτό το θεσμό
που αυτοονομάζεται Jugendamt,
σε αυτή τη «δικαιοδοσία» της προστασίας παιδιών στη Γερμανία, να καταστήσουμε σαφές, ότι η άποψη που κατέχει, δε συμβαδίζει
με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στην οικογενειακή ζωή.

-Mme Griesbeck … -Mme Griesbeck, pardon, dass ich Sie unterbreche …
Das was wir verstehen möchten ist Folgendes:
Ist das deutsche Recht hier mit dem europäischen Recht vereinbar oder verstößt es dagegen?
-Κα Γκρίσμπεκ … -Κα Γκρίσμπεκ, συγγνώμη, που σας διακόπτω …
Αυτό που θέλουμε να κατανοήσουμε είναι το εξής:
Είναι η Γερμανική νομοθεσία συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο εδώ, ή το παραβιάζει;

-Beim aktuellen Stand verstößt es zweifelsfrei dagegen, da die europäischen Instanzen,
diesen Verstoß bereits mehrfach untermauert haben.
-Η τρέχουσα κατάσταση το παραβιάζει χωρίς καμία αμφιβολία, δεδομένου οτι οι ευρωπαϊκές αρχές,
έχουν τεκμηριώσει πολλές φορές αυτή την παραβίαση.

Zum einen der europäische Gerichtshof in einem sehr wichtigen Urteil vom Juli 2010
aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
Κατ ‘αρχάς, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολύ σημαντική απόφαση τον Ιούλιο του 2010
αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Deshalb müssen wir heute mit den Staaten zusammenarbeiten,
insbesondere mit Deutschland. Ich, für meinen Teil, habe den Aussenminister
sowie den Justizminister informiert. Ich treffe mich nächste Woche im Rahmen
eines bilateralen Gesprächs, also unter vier Augen, mit der Kommissarin Reding.
Ως εκ τούτου, πρέπει σήμερα να συνεργαστούμε με τα κράτη,
ιδίως με τη Γερμανία. Εγώ, από την πλευρά μου, ενημέρωσα τον Υπουργό Εξωτερικών
καθώς και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχω προσωπική συνάντηση την επόμενη εβδομάδα
στα πλαίσια διμερούς συζήτησης, με την επίτροπο Ρέντινγκ.

Ich habe auf die Tagesordnung meines Zusammenstreffens genau diesen Problempunkt eingetragen,
da es sich immer wiederholt und das JUGENDAMT sich nicht an Gerichtsentscheidungen hält.
Εισήγαγα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησής μου ακριβώς αυτό το θέμα
επειδή επαναλαμβάνεται συνεχώς και το Jugendamt δε συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις.

Europa kann hier nicht mit Gewalt agieren, sie verfügt nicht über eine solche Macht.
Jedoch mit Hilfe dieses juristischen Werkes, über den Weg von Gerichtsurteilen,
muß das JUGENDAMT gezwungen werden, von seiner restriktiven Auffassung herauszukommen,
die sich eher schädigend auswirkt, wie die Jurisprudenz uns es zeigt,
auf das Recht in einer Familie zu leben, zusammen mit Kindern und dies zu deren Wohl.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να ενεργήσει εδώ με βία, δεν έχει τέτοια εξουσία.
Ωστόσο, με τη βοήθεια αυτής της νομικής εργασίας, μέσω δικαστικών αποφάσεων,
το Jugendamt πρέπει να εξαναγκαστεί να βγει από την περιοριστική του άποψη,
η οποία έχει μάλλον επιζήμιες συνέπειες, όπως μας δείχνει η νομολογία,
στο δικαίωμα να ζει κανείς σε μια οικογένεια, μαζί με τα παιδιά και μάλιστα προς όφελός τους.

Das Interesse des Kindes muß ins Zentrum dieser Problematik gerückt werden,
damit das JUGENDAMT von seiner restriktiven Auffassung endgültig wegkommt.
-Vielen Dank Frau Euroabgeordnete Nathalie Griesbeck. Vielen Dank dass Sie uns,
über diese Problematik aufgeklärt haben, über dieses absolut unfassbare deutsch-französische Problem.
Vielen Dank.
Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του προβλήματος αυτού,
έτσι ώστε το Jugendamt να απομακρυνθεί δια παντός των περιοριστικών του θέσεων.
-Σας ευχαριστούμε πολύ Κα Ευρωβουλευτή Ναταλί Γκρίσμπεκ. Σας ευχαριστούμε που μας
διαφωτίσατε σχετικά με τα προβλήματα αυτά, αυτό το πραγματικά απίστευτο γαλλο-γερμανικό πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Wir danken das Team von France3 TV für seine enge Kooperation mit CEED
Auch Frau MdP Nathalie Griesbeck für ihre ehrlichen Worte.
Damit wurde zum ersten Mal öffentlich in der 10 jährigen Geschichte des CEED’s
die deutsche Familienpolitik gezeigt, so wie sie ist:
Politisch gesteuert, berechnend, menschenverachtend, familien- und ausländerfeindlich.
Ευχαριστούμε την ομάδα της Γαλλία3 TV για τη στενή συνεργασία της με την CEED
Επίσης την Κα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ναταλία Γκρίσμπεκ για τους ειλικρινείς λόγους της.
Έτσι, για πρώτη φορά στα 10 χρόνια της ιστορίας του CEED έγινε γνωστή στο κοινό
η γερμανική οικογενειακή πολιτική όπως ακριβώς είναι:
Πολιτικά κατευθυνόμενη, υπολογιστική, απάνθρωπη, εχθρική στην οικογένεια και στους ξένους.

Der gezeigte Fall ist keine Ausnahme, sondern eher die allgemeine deutsche Rechtsnorm.
Die BRD wird 50 mio Einwohner in den nächsten 50 jahren einbüssen.
Für sie gilt es sicherzustellen, das ein Kind Deutschland niemals verläßt,
weder heute, noch morgen.
Zu diesem Zweck haben Deutsche ihre Verwaltung instrumentalisiert.
Das JUGENDAMT ist politischer Richter. Er verfügt das, was das Familiengericht zu legalisieren hat.
Η προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μάλλον το γενικό γερμανικό νομικό πρότυπο.
Η ΟΔΓ θα χάσει 50 εκατομμύρια κατοίκους στα επόμενα 50 έτη.
Γι ‘αυτούς, είναι σημαντικό να διασφαλήσουν, ποτέ ένα παιδί να μην εγκαταλείψει τη Γερμανία,
ούτε σήμερα, ούτε αύριο.
Για το σκοπό αυτό, οι Γερμανοί έχουν αξιοποιήσει τη Διοίκησή τους.
Το Jugendamt είναι ένας πολιτικός δικαστής. Ορίζει αυτά, που το Οικογενειακό Δικαστήριο καλείται να νομιμοποιήσει.

Ernannte Gutachter liefern mit fingierten pseudo-wissenschaftlichen Gutachten die fehlenden Argumente,
um die ausländische Eltern mutwillig zu belasten.
Anwälte, die als Verfahrenspfleger getarnt sind, entmündigen diese Eltern, solange die Rechtsverfahren laufen.
Οι διορισμένοι εμπειρογνώμονες παρέχουν με απομιμήσεις ψευδο-επιστημονικών πορισμάτων, τα εκλείποντα επιχειρήματα,
ώστε να επιβαρύνουν εσκεμμένα τους αλλοδαπούς γονείς.
Δικηγόροι, μεταλλαγμένοι σε δικαστικούς επιτρόπους, θέτουν σε αχρηστεία τους γονείς, κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας.

Es gilt das “Wohl der Gemeinschaft der Deutschen in Kindesangelegenheiten”,
das sogenannte deutsche “KINDESWOHL” zu schützen.
Alle machen freiwillig mit; Juristen – Richter, Anwälte und Staatsanwälte.
Aber auch Schuldirektoren, Lehrer, Hebammen, Kinderärzte, Pflegefamilien, Kinderheime, Psycho-,
Sozio- und zahlreiche andere Pseudo-Experten beteiligen sich am deutsch-legalen Kinderhandel.
Ισχύει το “συμφέρον της κοινότητας των Γερμανών σε θέματα παιδιού”,
η λεγόμενη γερμανική “ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ” και η προστασία της.
Όλοι συνεισφέρουν εθελοντικά; Νομικοί – δικαστές, δικηγόροι και εισαγγελείς.
Καθώς επίσης διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι, μαίες, παιδίατροι, ανάδοχες οικογένειες, οικοτροφεία, Ψυχο-,
Κοινωνιο- και πολλοί άλλοι ψευδο-εμπειρογνώμονες συμμετάσχουν στη γερμανική-νόμιμη εμπορία παιδιών.

An zuvorderster Stelle das Personal der sogenannten freien Träger der Jugendhilfe
(Caritas e.V., Diakonie e.V., usw..) deren Hauptaufgabe es ist, diese Kinder zu verwahren.
Alle kooperieren zwangsfreiwillig mit dem Jugendamt, über kürzlich eingeführten Kooperationsverträgen.
Jedes Mittel ist diesen verwerflichen Deutschen recht, um die Bäuche der Mütter und das Geld der Väter
zum Wohl der Gemeinschaft auszunutzen.
Στην πρώτη γραμμή το προσωπικό των λεγόμενων ελεύθερων φορέων κοινωνικής πρόνοιας για νέους
(Caritas, Διακονία, κλπ..) στόχος των οποίων είναι, να κρατήσουν αυτά τα παιδιά.
Όλοι συνεργάζονται κατ΄ ανάγκη οικειοθελώς με το Γραφείο Ευημερίας Νεότητας, εισαγάγοντας βραχυπρόθεσμες συμφωνίες συνεργασίας.
Κάθε μέσο είναι από αυτούς τους ανέντιμους Γερμανούς θεμιτό, ώστε να εκμεταλλεύονται τις κοιλιές των μητέρων και το χρήμα των πατέρων για την ευημερία της κοινότητας.

Haltlose Beschuldigungen stets OHNE BEWEISE werden auf der Grundlage von Vermutungen,
Annahmen und Verdachtsmomente gegen die unschuldigen Eltern konstruiert.
Es gilt ihre Kinder in Obhut zu nehmen, zu beschlagnahmen.
Es ist der verzweifelte Kampf einer Regierung der selbstverschuldeten Kinderarmut
(Armut an Kindern) entgegen zu wirken.
Αβάσιμες κατηγορίες ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ πάντα με βάση τις υποθέσεις,
αποδοχές και υποψίες κατασκευασμένες εναντίον αθώων γονέων.
Στόχος, να έχουν τα παιδιά υπό επιτήρηση, να τα κατασχέσουν.
Είναι η απελπισμένη προσπάθεια μιάς κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την παιδική φτώχεια
(έλλειψη παιδιών) που η ίδια προκάλεσε.

Staatliche Kindesentführungen, Kindervermittlungen, Kinderhandel, Kindergermanisierungen,
Menschenverachtung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden als deutsche Rechtshandlungen vertuscht.
Es gilt die Kinder in der deutschen Gerichtsbarkeit zu behalten, unter deutschem “Kinder-Schutz” zu stellen.
Clara, Leonie, aber auch Natalie und Jean-Paul geht es gut, seitdem sie dem deutschen Kinder-”Schutz”
den Rücken kehren konnten.
Κράτος απαγωγής παιδιών, μεσιτίες παιδιών, εμπορία παιδιών, γερμανοποίηση παιδιών,
μισανθρωπία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αποσιωπούνται ως γερμανικές νομικές πράξεις.
Στόχος, να κρατήσουν τα παιδιά στη δικαιοδοσία των Γερμανών, η τοποθέτησή τους κάτω από τη γερμανική “προστασία παιδιών”.
Η Κλάρα, η Λεονή, αλλά επίσης η Νάταλι και ο Ζαν-Πωλ είναι καλά, από τη στιγμή που μπόρεσαν να γυρίσουν την πλάτη
στη γερμανική “προστασία”-παιδιών.

Auch wenn das Verhalten der VERWERFLICHEN deutschen Juristen und Politfunktionäre
unlösbare Spuren hinterlassen hat.
Kinder den anderen zu stehlen ist keine Rechtshandlung. Es ist eine Kriegshandlung.
Ein spezieller Dank geht an Francoise Schoeller Europa Büro

Ακόμη και αν η συμπεριφορά των ΑΝΗΘΙΚΩΝ γερμανών νομικών και πολιτικών αξιωματούχων
έχει αφήσει αδιάλυτα τα ίχνη της.
Το να κλέβεις τα παιδιά των άλλων δεν είναι δίκαιη πράξη. Είναι μια πράξη πολέμου.
Ένα ιδιαίτερο Ευχαριστώ πηγαίνει στην Francoise Schoeller Ευρωπαϊκό Γραφείo

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen